Gói mở lòng
Thông tin trả về thường là những nội dung thông tin về lứa tuổi, gỡ rối tơ lòng, tư vấn về kinh nghiệm cuộc sống, đối nhân sử thế tập trung chủ yếu vào lứa tuổi teen

Để đăng ký gói mở lòng: soạn: DK ML Gửi 9930 (2000đ/Ngày)
Để hủy gói mở lòng: soạn: HUY ML Gửi 9930
@ VNPT-MEDIA